Nestle 雀巢NIDO Fortificada牛乳奶粉,56.4 oz

Nestle 雀巢NIDO Fortificada牛乳奶粉,56.4 oz,原价US$19.98,现在仅需要$17.07

理想情况下,均衡的饮食便可满足一到三岁儿童的营养需求。然而,有时保证孩子吃得正确却不容易,因此,要如何确保他们得到所需维生素和矿物质。NIDO正是为了满足一岁以上儿童的需要,并作为混合饮食的一部分。它能为幼儿提供重要而必须的营养元素。

NESTLÉ NIDO FORTIFICADA是添加了维生素和矿物质的全脂奶粉,支持健康生长和发展。

Nido fortificada不适合1岁以下儿童食用。

雀巢牛乳奶粉
Nestle 雀巢NIDO Fortificada牛乳奶粉

去看看

简体中文